top of page

Taganemisõigus

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemine

Taganemisõigus

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
Taganemisõiguse rakendamisel lähtutakse kasutustingimustest.

1. Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid info[at] veetehnoloogia.ee või telefonil +372 5192 7981.

2. Oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada kodulehele lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

3. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed:Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks;

 Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, üle meile või meie poolt volitatud isikule. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.


Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.
Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. 

Ostja taganemisõigust ei kohaldata lepingule, mille esemeks on:

 1) teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui ettevõtjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;

2) sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega;

3) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

4) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;

5) sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

6) sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

7) asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

8) kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku;

9) suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;

10) sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;

 11) enampakkumine;

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

Taganemisvorm digidokument .docx kujul

Taganemisleping
bottom of page